Categories

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin drukarni   Mdruk Sp. z o.o. Sp. k. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady współpracy z drukarnią Mdruk Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 82, 03-301 Warszawa NIP 113-28-63-885 REGON 146580808 Bank ING Nr konta nr 65 1050 1025 1000 0090 3091 9303 zwaną dalej "Drukarnią" lub "MDRUK". 2. Strona internetowa Drukarni znajduje się pod adresem: www.mdruk.com. 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego Drukarni określa odrębny regulamin dostępny w zakładce "SKLEP" na stronie www.mdruk.com. 4. Niniejszy regulamin określa: a) sposób korzystania z usług oferowanych przez drukarnię, b) zakres odpowiedzialności, c) zasady dotyczące zamówień i zawarcia umowy, d) zasady przygotowania materiałów do druku i realizacji zleceń, e) warunki płatności, dostawy i reklamacji. II. Zamówienia i zawarcie umowy 1.Zamówienia mogą być składane tylko w formie wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego do pobrania na stronie www.mdruk.com: a) przekazanego bezpośrednio albo przesłanego pocztą lub b) zeskanowanego w pliku PDF albo innym popularnym formacie przesłanego na adres: info@mdruk.com lub c) przesłanego faxem pod nr 0048 22/811 21 40. 2. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Drukarnię. 3. Przy składaniu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do złożenia wymaganych dokumentów oraz podania wszystkich danych znajdujących się w formularzu zamówienia. Jest to warunek realizacji zamówienia. Przez wymagane dokumenty rozumie się kserokopie następujących dokumentów: REGON, NIP, KRS. Dotyczy to jedynie pierwszego zamówienia składanego przez danego Zamawiającego. 4. Zamówienia powinny być podpisywane przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego.W przypadku, gdy Zamawiający składa zamówienie przez pełnomocnika (lub przedstawiciela), w tym przez pracownika lub współpracownika Zamawiającego do zamówienia powinien zostać dołączony dokument potwierdzający pełnomocnictwo (lub przedstawicielstwo) do złożenia zamówienia, chyba że został on złożony wcześniej. W razie odwołania pełnomocnictwa (lub przedstawicielstwa) lub jego zmiany należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę Miller Druk na piśmie. III. Materiały do druku. 1. Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, MDRUK może odmówić ich wydrukowania. 2. Drukarnia nie dokonuje korekty treści w materiałach przesłanych przez Klienta.3. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane zgodnie z warunkami określonymi w zakładce "PRZYGOTOWANIE DO DRUKU" na stronie www.mdruk.com Drukarnia nie odpowiada za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.5. Drukarnia nie archiwizuje plików graficznych. Piki przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane. 6. Tym samym MDRUK nie ponosi odpowiedzialności za: a) wydrukowanie prac błędnie przygotowanych pod względem treści;b) wydrukowanie prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym; c) wydrukowanie prac przesłanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treści. IV. Realizacja zlecenia 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie pisemnej akceptacji/potwierdzenia mailem wydruków próbnych/podglądu na serwerze FTP przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Zamawiający lub osoba upoważniona mają możliwość zgłaszania poprawek do wydruków próbnych. 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostarczenie przez Zamawiającego dokumentów oraz podanie danych wymienionych w punkcie II.3. 3. Termin realizacji zlecenia jest liczony (w dniach roboczych) od dnia zaakceptowania do druku kompletnych materiałów. 4. Drukarnia nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (jak brak akceptacji wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów lub wymaganych dokumentów). 5. Oferowana cena za zlecenie jest ceną netto podawaną w złotych polskich wraz ze stawką podatku VAT. Podana cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. V. Płatności i faktury 1. Dokonywanie płatności możliwe jest w następujący sposób: a) gotówką przy osobistym odbiorze zamówienia, b) przelewem na konto MDRUK,   a) gotówką przy osobistym odbiorze zamówienia,   b) poprzez konto PayU 2. Płatność przelewem lub kartą kredytową dostępna jest przy wszystkich zleceniach realizowanych przez MDRUK bez względu na wartość. 3. W razie niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego . 4. Faktury pro-forma przesyłane są na wniosek przekazany telefonicznie do Biura Obsługi tel. 0048 22/614 17 67 lub pocztą elektroniczna na adres: info@mdruk.com VI. Dostawa 1.Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia: a) transportem własnym Drukarni, b)· firmą kurierską, c) za pośrednictwem Poczty Polskiej, d) samodzielny odbiór przez Zamawiającego. 2. Koszty dostawy: 2.1. Za odbiór towaru bezpośrednio w siedzibie Drukarni, w godzinach jej pracy, nie pobiera się żadnych opłat. 2.2. W przypadku dowozu do Zamawiającego ( transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej) koszt dowozu jest doliczanydo ceny zamówienia. 2.3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie. VII. Warunki reklamacji 1. Reklamacje oraz inne uwagi może złożyć Klient, który składał zamówienie. 2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej przesyłając na adres: reklamacje@mdruk.comlub faxem pod numer 0048 22/811 21 40. 3. W dokumencie reklamacji należy zawsze posługiwać się numerem zamówienia, które podlega reklamacji. 4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. 5. Reklamacji podlega towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony. 6. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy. 7. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta będzie rozpatrywana indywidualnie. 8. Reklamację można złożyć do 7 dni kalendarzowych od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. 9. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.10. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody. 11. W przypadku stwierdzenia w momencie odbioru przesyłki widocznego uszkodzenia lub częściowej utraty towaru należy odnotować to na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać pisemnie w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Nie wniesienie reklamacji w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń. 12. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia . Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni. VIII. Postanowienia końcowe. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralna część umowy, rejestracja na stronie oznacza akceptacje regulaminu. 2. Dokonanie cesji wierzytelności przez Zamawiającego wymaga pisemnej zgody Drukarni. 3. W sprawach nie regulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. IX. Informacja odnośnie plików cookie używanych przez stronę m-druk.pl. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ukryj

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Cookies.